Ikona telefon+420 725 880 073 (PRODEJ a SERVIS)

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecní obchodní podmínky

Kupující učiněním objednávky, anebo elektronickým potvrzením cenové nabídky,  akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel eshopu) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy.

Kupujícím se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel.


Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka na objednávkovém formuláři, anebo elektronickým potvrzením cenové nabídky vystavené prodávajícím.  

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům (kupujícím) dodávat:
bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
vybavené českými návody k obsluze a záručními listy

Objednání zboží, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Na základě objednávky bude kupujícímu e-mailem odeslána výzva k platbě.
Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
Stornovat objednávku zboží je možné do 2 hodin po jejím odeslání a to e-mailem na adresu: [email protected]. Na této adrese je taktéž možné nahlásit jakékoliv chyby v údajích v objednávce.
Na zboží v akci se již nevztahuje žádná další sleva a cena za zboží je v okamžiku objednání konečná.

Cena a platba
Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH. K ceně zboží bude připočítáno poštovné a balné, doprava.  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. V případě využití služeb servisu je zařízení po opravě možné vyzvednout až po úplné úhradě faktur.

V případě platby převodem je kupní cena považována za zaplacenou v momentě připsání na běžný účet prodávajícího.
Bankovní spojení pro platby v českých korunách: 2501295491/2010 vedený u Fio banky, a.s.. Bankovní spojení pro platby v eurech: 2001295495/2010 vedený u Fio banky, a.s.. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

Dodací lhůta
Prodávající se zavazuje expedovat řádně objednané zboží dle dohody s kupujícím a po ověření dostupnosti u dodavatele. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Dopravní podmínky, poštovné
Při objednávce uveďte do poznámky zvolenou možnost dopravy.
Doručovací adresa musí být kompletní, včetně telefonního čísla, na kterém řidič v den doručení kontaktuje adresáta.
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura je součástí balíku.

Odstoupení od kupní smlouvy

V rámci podnikatelské činnosti je možné odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě, že se na zboží projeví vady, které na něm byly již při převzetí. Musí to být vady, které věc znemožňují využívat ke stanovenému účelu. V tomto případě má podle občanského zákoníku i podnikatel nárok na odstoupení od smlouvy, dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nejkratším možném termínu.

Záruka na nákup nového zboží: 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Délka záruční doby je na na hydraulické bourací kladiva zn. OSA Demolition Equipment 5 let za podmínky dodržení absolvování garanční prohlídky každých 12 měsíců po celou dobu trvání garance. Na ostatní demoliční techniku zn. OSA Demolition Equipment je délka záruční doby 2 - 3 roky, podle výběru zákazníka. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Zboží je možné reklamovat pouze písemně doporučeným dopisem.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace

Záruka na opravu - servis zboží:

Odpovědnost za vady ( reklamace oprav zařízení ) se řídí Vyhláškou č. 136/1964 Zb. § 11 a § 45. 

Záruka se nevztahuje na pryžové díly, těsnivo a díly určené k opotřebení ( pouzdra, oškrt, kámen zajištění oškrtu, rychlospojky hydraulické a hadice). 

POPLATKY ZA USKLADNĚNÍ za zařízení přijaté na OPRAVU/SERVIS :

ůčtování poplatků za uskladnění  zařízení přijetých na opravu/servis ve výši 75 Kč bez DPH za každý den a to v těchto případech: 

  • za každý den po splatnosti zálohové faktury, nebo konečné vyučtovací faktury po ukončení opravy
  • za každý den od 5. dne po dni, kdy bylo zákazníkovi vystaveno vyčíslení předběžné kalkulace za opravu a zákazník nesouhlasil s opravou, a zařízení si nevyzvedl 
  • za každý den od 10. dne po splatnosti neuhrazené zálohové faktury na díly před zahájením opravy 

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“). Prodávající je u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrován pod číslem 00075356 / 001.
Kupující tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté prodávajícímu v rámci své objednávky a to ode dne udělení souhlasu na dobu neurčitou. Kupující musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefon, fax atd.). Udělením se rozumí vyplnění souhlasu či jeho zaškrtnutí či jiné vyjádření (zejména v registračním formuláři).

Souhlas uděluje kupující na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na prodávající obrátit telefonicky či elektronickou poštou.

Kupující prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující rovněž souhlasí s pořízením a uchováním zvukové nahrávky komunikace s prodávajícím, stejně tak i elektronické komunikace a souhlasí s případným použitím takto získaných údajů v občanském řízení.

Kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje může prodávající sdělit třetí straně za účelem zasílání obchodních sdělení a propagačních materiálů.

Prodávající bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat pro statistické účely, pro své vnitřní potřeby a dále k marketingovým účelům, tj k zasílání obchodních sdělení anebo propagačních materiálů.
Dané osobní údaje budou poskytnuty do zahraničí jen při zachování zákonných podmínek. V případě porušení zákonných povinností prodávajícího, má kupující právo zejména požadovat na prodávajícím vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.
Registrace Kupující se může u prodávajícího zaregistrovat. Během registrace je vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Kupující je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Kupující nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití účtu kupujícího, je prodávající oprávněn účet kupujícího zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

Prodávající je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci kupujícího, pokud se může odůvodněně domnívat, že kupující porušuje tyto obchodní podmínky nebo jiné vzájemné ujednání. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení všeobecných podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

Závěrečná ustanovení
Prodávající vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění svých služeb. Přesto, s ohledem na technické aspekty svých služeb, nemůže poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti svých služeb a jejich bezporuchovosti. V případě, že se objeví chyba technického charakteru, může kupující závadu nahlásit a prodávající se bez zbytečného odkladu pokusí závadu odstranit.
Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup k www.hydraulicka-kladiva.cz. na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

Prodávající si vyhrazuje právo dle potřeby měnit tyto všeobecné podmínky. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky , jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Hydraulická kladiva s.r.o., Čikov 75, 675 78 Čikov, IČO:06450768, DIČ: CZ06450768, C 102170 vedená u Krajského soudu v Brně

 

Potřebujete poradit?
Napište nám nebo zavolejte.
E-mail [email protected]
+420 725 880 073
Ikona facebook Ikona youtube Ikona instagram